Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 มี.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

06 ธ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย อบต.โคกทราย ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนวัดควนเพ็ง จัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห

21 ต.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตามกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณที่ทำการ อบต.โคกทราย

15 ก.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกทราย ณ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

06 ก.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางอรุณทิพย์ สนิบากอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลชะรัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สภา อบต.โคกทราย

07 ก.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมด้วยครูผู้สังเกตการณ์

28 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือนนายบุญนำ ชุมคง หมู่ที่ 9 กับทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงตำบลโคกทราย ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อระดมความคิดเห็น และพัฒนากลไกความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชมรมหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย อำภอป่าบอน หมู่ที่ 9 ตำบลโคก

16 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน "หลักสูตรการทำปลาส้ม และปลาดุกแดดเดียว"

09 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย นำส่งขยะอันตรายตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th