องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เลขที่ 216 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
โทรศัพท์ : 0-7467-6538-9  โทรสาร : 0-7467-6539  อีเมล์ :
admin@khoksai.go.th

Powered By
wnt.co.th